TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lãnh đạo phòng
Lãnh đạo phòng

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm Trung Kiên
Điện thoại: 0283.8940390 – 821
Email: phamtrungkien@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý chung công tác của phòng;
 • Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính;
 • Tham mưu Hiệu trưởng về công tác cán bộ, kế hoạch tuyển dụng viên chức, kế hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt đối với viên chức theo đúng tiêu chuẩn quy định
 • Thực hiện công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động, PCCC;
 • Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường;
 • Công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 0283.8940390 – 828
Email: hanguyen@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Giúp Trưởng phòng công tác giải quyết chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động toàn trường;
 • Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng các chứng chỉ ngắn hạn cho VC, NLĐ của Trường;
 • Thực hiện quy trình công tác cán bộ; tham mưu các Quyết định về thành lập các Ban, Hội đồng…;
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Trường trú đóng;
 • Tham mưu viết báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
 • Thực hiện công tác tổ chức các sự kiện của Nhà trường;
 • Tiếp các đoàn công tác;
 • Ký sao y các văn bằng, chứng chỉ, văn bản do Nhà trường phát hành…..; Theo dõi các văn bản giải trình chấm công của các đơn vị; Lên lịch công tác của Trường trên E-Office.
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Đỗ Khoa Thúy Kha
Điện thoại: 0283.8940390 – 828
Email: dokhoathuykha@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Thực hiện công tác thanh tra – pháp chế;
 • Thực hiện công tác kiểm định của phòng;
 • Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng;
 • Ghi biên bản các cuộc họp của Nhà trường; chuẩn bị nội dung họp giao
  ban;
 • Tiếp các đoàn công tác;
 • Điều phối xe ô tô; điều phối phòng khách, phòng họp;
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Đơn vị liên kết