TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Hồ sơ bổ nhiệm nhân sự
Hồ sơ bổ nhiệm nhân sự
TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Tờ trình đề xuất chủ trương bổ sung chức danh lãnh đạo
Mẫu 1.1
2
Bản tự kiểm cá nhân
Mẫu 1.2
3
Phiếu đánh giá, phân loại viên chức
Mẫu 1.3
4
Phiếu nhận xét cán bộ
Mẫu 1.4
5
Biên bản kiểm phiếu
Mẫu 1.5
6
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu 1.6
7
Phiếu nhận xét của nơi cư trú
Mẫu 1.7
8
Sơ yếu lý lịch theo mẫu
Mẫu 1.8
Đơn vị liên kết