TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Văn thư lưu trữ
02/06/2017

Biểu mẫu

TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Phiếu giải trình công việc
TCHC-Mẫu 23
2
Phiếu lấy ý kiến nhân sự
TCHC-Mẫu 24
3
Phiếu điều động giảng dạy
TCHC-Mẫu 25
4
Giấy đi đường
TCHC-Mẫu 26
5
Giấy báo mang tài sản vào cơ quan
TCHC-Mẫu 27
6
Giấy báo mang tài sản ra khỏi cơ quan
TCHC-Mẫu 28
7
Giấy xác nhận tham gia giảng dạy thỉnh giảng
TCHC-Mẫu 29
8
Giấy mượn phòng họp – hội trường
TCHC-Mẫu 30

Mẫu lý lịch

TT
Tên biểu mẫu
Tải về
1
Mẫu lý lịch viên chức
2
Mẫu lý lịch khoa học
3
Mẫu Lý lịch trích ngang
4
Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch CBVC
5
Mẫu sơ yếu lý lịch tuyển dụng
Đơn vị liên kết