TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nâng bậc lương
02/06/2017
TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Mẫu đơn nâng lương chuyển ngạch
TCHC-Mẫu 21
Đơn vị liên kết