TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Đi nước ngoài
19/04/2018

Biểu mẫu

TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Đơn xin đi nước ngoài dành cho Viên chức
Mẫu 30-31
2
Đơn xin đi nước ngoài dành cho Đảng viên
Mẫu 32-33
Đơn vị liên kết