TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Đào tạo – Bồi dưỡng
02/06/2017
TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Đơn xin đi học
TCHC-Mẫu 13
2
Bản cam kết đi học trong nước
TCHC-Mẫu 14
3
Bản cam kết đi học nước ngoài
TCHC-Mẫu 15
4
Đơn xin gia hạn đi học
TCHC-Mẫu 16
5
Bản cam kết gia hạn đi học
TCHC-Mẫu 17
6
Đơn xin nhận thưởng tiến sĩ
TCHC-Mẫu 18
7
Bản cam kết nhận thưởng đối với tiến sĩ tiếp nhận về trường
TCHC-Mẫu 19
8
Bản cam kết nhận thưởng tiến sĩ đối với VC cử đi học
TCHC-Mẫu 20
9
Bản cam kết đi công tác nước ngoài ngắn hạn
TCHC-Mẫu 21
10
Đơn xin trở lại công tác đối với giảng viên đi học nước ngoài
TCHC-Mẫu 22

 

Đơn vị liên kết