TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Chế độ – Chính sách
02/06/2017

Thôi việc – Nghỉ phép – Nghỉ không lương – Thai sản – Hưu trí – Thâm niên – Trở lại công tác

TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Đơn xin chuyển đơn vị công tác
TCHC – Mẫu 04
2
Đơn xin nghỉ việc
TCHC – Mẫu 05
3
Đơn xin nghỉ việc riêng, không hưởng lương (dưới 1 tháng)
TCHC – Mẫu 06
4
Đơn xin nghỉ việc riêng, không hưởng lương (từ 1 tháng trở lên)
TCHC – Mẫu 07
5
Đơn xin nghỉ ốm hưởng BHXH (có giấy xác nhận của Bệnh viện)
TCHC – Mẫu 08
6
Đơn xin nghỉ phép (vợ sanh, hiếu hỉ)
TCHC – Mẫu 09
7
Đơn xin nghỉ thai sản
TCHC – Mẫu 10
8
Đơn xin trở lại công tác
TCHC – Mẫu 11
9
Đơn xác nhận trước khi nghỉ việc
TCHC – Mẫu 12
10
Biên bản bàn giao công việc
TCHC – Mẫu 13
11
Phiếu đăng ký thông tin nghỉ hưu
TCHC – Mẫu 14
12
Phiếu kê khai thâm niên nhà giáo
TCHC – Mẫu 15
Đơn vị liên kết