TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Bảo hiểm xã hội
02/06/2017
TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Mẫu thay đổi thông tin người tham gia BHXH
TCHC – Mẫu 01
2
Mẫu công văn gửi BHXH
TCHC – Mẫu 02
3
Mẫu xác nhận đang tham gia BHXH
TCHC – Mẫu 03
Đơn vị liên kết