TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Đề bạt – Bổ nhiệm – Luân chuyển
02/06/2017

Quy trình đề bạt, bổ nhiệm

Bước 1: Tổ chức lấy phiếu ý kiến
Bước 2: Họp đơn vị nhận xét đánh giá cán bộ
Bước 3: Làm tờ trình đề nghị bổ nhiệm

Biểu mẫu – bổ nhiệm

TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ
TCHC-Mẫu 16
2
Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm
TCHC-Mẫu 17
3
Biên bản nhận xét đánh giá cán bộ
TCHC-Mẫu 18

 

Biểu mẫu – Luân chuyển đơn vị công tác

TT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Tải về
1
Đơn đề nghị xin chuyển đơn vị công tác
TCHC-Mẫu 19
Đơn vị liên kết