TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nhân sự của phòng
Nhân sự của phòng

Tổ Hành chính – Tổng hợp

Bà Ông Mỹ Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 119
Email: ongmylinh@iuh.edu.vn

Vị trí công việc:

 • Công tác lễ tân phục vụ các hội nghị, cuộc họp, lễ hội;
 • Chuẩn bị phòng họp, hội nghị và phân phát tài liệu các buổi họp;
 • Làm thủ tục thanh toán công tác phí cho BGH đi công tác;
 • Trình ký BGH, phân phát công văn tài liệu cho các Đơn vị thuộc Trường;
 • Đóng dấu, tiếp nhận sao y văn bằng, chứng chỉ của Trường;
 • Nhận thư và trả thư cho các Đơn vị thuộc Trường.

Bà Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 119
Email: nguyenthicuc@iuh.edu.vn

Vị trí công việc:

 • Quản lý con dấu, phát hành văn bản đi và đến trong Trường;
 • Quản lý văn bản đi của Nhà trường;
 • Công tác Văn thư – Lưu trữ, phô tô, sao y chứng thực giấy tờ;
 • Phân loại, chỉnh lý, thống kê sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ;
 • Cấp phát văn phòng phẩm cho BGH và Phòng TC-HC.

Tổ Chế độ – Chính sách

Ông Trần Anh Tú
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 860
Email: trananhtu@iuh.edu.vnVị trí công việc:

 • Quản lý chấm công, tham gia xét thu nhập tăng thêm hàng tháng;
 • Giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động;
 • Quản lý phần mềm nhân sự, dữ liệu thông tin về nhân sự;
 • Theo dõi, quản lý tình hình nghỉ phép, nghỉ chế độ của CB-VC;
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 • Quản lý tài sản của BGH và Phòng TC-HC.
Bà Lê Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 212
Email: lethithanhhoa@iuh.edu.vnVị trí công việc:

 • Công tác bảo hiểm xã hội: làm sổ BHXH cho CB-VC sau khi được tuyển dụng, theo dõi cập nhật thông tin BHXH, giải quyết các vướng mắc về quá trình tham gia đóng BHXH cho CB-VC;
 • Quản lý dữ liệu đóng BHXH, ghi sổ và quản lý hồ sơ BHXH;
 • Giải quyết các chế độ, chính sách BHXH;
 • Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo;
 • Làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ.
Bà Nguyễn Thị Hạnh Uyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 212
Email: nguyenthihanhuyen@iuh.edu.vnVị trí công việc:

 • Công tác kế toán, chế độ tiền lương, tiền thưởng cho CB-VC;
 • Tính chế độ phụ cấp thâm niên;
 • Tính các khoản thanh toán trợ cấp, chế độ cho CB-VC;
 • Báo cáo, thống kê quỹ tiền lương, tiền thưởng.

 

Bà Đặng Tiểu My
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 860
Email: dangtieumy@iuh.edu.vnVị trí công việc:

 • Quản lý, theo dõi việc nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với CB-VC;
 • Soạn thảo và theo dõi hợp đồng làm việc của CB-VC trong toàn Trường;
 • Đánh giá và làm thủ tục ký lại hợp đồng làm việc cho CB-VC;
 • Quản lý, theo dõi công tác đánh giá CB-VC hàng năm;
 • Báo cáo dữ liệu nhân sự.
 

Bà Bửu Thị Loan
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 860
Email: buuthiloan@iuh.edu.vn

Vị trí công việc:

 • Thống kê, báo cáo, tổng hợp các lĩnh vực: lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, đào tạo bồi dưỡng;
 • Làm thủ tục cho CB-VC đi học tập trong và ngoài nước;
 • Làm thủ tục cho CB-VC đi công tác trong và ngoài nước;
 • Quản lý việc đi học nâng cao trình độ của CB-VC: soạn thảo quyết định, theo dõi tiến độ, yêu cầu báo cáo kết quả học tập và làm thủ tục xét thưởng;
 • Làm thủ tục nghỉ việc, điều động, chuyển công tác đối với CB-VC;
 • Làm thủ tục tiếp nhận CB-VC trở lại Trường công tác.

Tổ Lưu trữ hồ sơ CB-VC

Bà Phạm Tâm Liên
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 860
Email: phamtamlien@iuh.edu.vn

Vị trí công việc:

 • Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức toàn Trường;
 • Lưu trữ, cập nhật và khai thác hồ sơ CB-VC;
 • Quản lý hồ sơ BHXH của CB-VC.

Tổ Lái xe

Ông Tô Văn Sơn
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 898
Email: tovanson@iuh.edu.vn

Vị trí công việc: Lái xe

Ông Nguyễn Trần Hoàng
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 898
Email: nguyentranhoang@iuh.edu.vn

Vị trí công việc: Lái xe

Ông Lê Nguyễn Thanh Trúc
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 898
Email: lenguyenthanhtruc@iuh.edu.vn

Vị trí công việc: Lái xe

Tổ Vệ sinh – Dịch vụ

Ông Nguyễn Văn Đợi
Chức vụ: Nhân viên

Vị trí công việc:

 • Quản lý, chăm sóc cây cảnh;
 • Phục vụ khu vực Nhà Hiệu bộ (Nhà E).

Bà Nguyễn Thị Bích Liễu
Chức vụ: Nhân viên

Vị trí công việc:

 • Quản lý Phòng khách của Trường;
 • Phục vụ khu vực Nhà Hiệu bộ (Nhà E).

Bà Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Nhân viên

Vị trí công việc:

 • Quản lý các phòng họp;
 • Phục vụ khu vực Nhà Hiệu bộ (Nhà E).

 

Đơn vị liên kết