TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lãnh đạo phòng
Lãnh đạo phòng

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm Trung Kiên
Điện thoại: 0283.8940390 – 821
Email: phamtrungkien@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý chung công tác của phòng TC-HC;
 • Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự;
 • Đề xuất Hiệu trưởng về công tác cán bộ, kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn qui định;
 • Thực hiện công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động, PCCC;
 • Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường;
 • Trực tiếp quản lý: Tổ Hành chính – Tổng hợp, Tổ quản lý hồ sơ CB-VC và Tổ lái xe.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 0283.8940390 – 828
Email: hanguyen@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Giúp Trưởng phòng công tác giải quyết chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho CB-VC trong toàn trường;
 • Thay mặt Trưởng phòng giải quyết toàn bộ công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác hoặc đi vắng có ủy quyền;
 • Tham mưu viết báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
 • Soạn các Quyết định;
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Trường trú đóng;
 • Đề xuất hỗ trợ cho các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Trường trú đóng;
 • Trực tiếp quản lý: Tổ chế độ-chính sách-tiền lương-bảo hiểm xã hội, Tổ phục vụ và chăm sóc cây cảnh;
 • Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo cấp trên;
 • Ghi biên bản các cuộc họp của Nhà trường;
 • Phụ trách Công tác Đào tạo bồi dưỡng: NVSP và TC LLCT;
 • Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
Đơn vị liên kết