TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Giới thiệu
Giới thiệu

Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính

Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở phòng Tổ chức – Hành chánh, Trường Công nhân Kỹ thuật 4 và  Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghiệp IV vào ngày 11 tháng 01 năm 2005 theo Quyết định số 06/QĐ-TCHC. Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có quá trình hình thành và phát triển ổn định gắn liền với truyền thống 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường.

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, quy hoạch, kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và nhân viên; thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CB,VC trong Trường.

Nhiệm vụ

 • Công tác Tổ chức – Cán bộ: Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự; đề xuất với Hiệu trưởng về công tác cán bộ, kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn qui định; giải quyết chế độ chính sách, làm thủ tục xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức theo qui định.
 • Công tác Hành chính – Tổng hợp: Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu; Làm lịch công tác; Tiếp nhận, phát hành các loại công văn, giấy tờ đến và đi; Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho CB, GV, CNV và HSSV. Cấp giấy chứng nhận CB, GV, CNV, giấy giới thiệu, giấy đi đường; Quản lý, điều động, sử dụng các phương tiện vận tải trong toàn trường; Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của Nhà trường.
 • Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động, PCCC; Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường; Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ lãnh đạo Nhà trường.
 • Công tác Văn thư – Lưu trữ: Quản lý, sử dụng con dấu của Nhà trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ văn bản đến, văn bản đi theo quy định của Nhà nước về văn thư lưu trữ; Quản lý hồ sơ lý lịch CBVC; Lưu trữ bảo mật hồ sơ, nội dung công tác tổ chức cán bộ; Quản lý và lưu trữ Quyết định, thông báo và tất cả các loại giấy tờ khác có liên quan.
 • Công tác phục vụ khánh tiết, lễ tân, ngoại giao: Đón tiếp các đoàn công tác, khách mời đến làm việc với Nhà trường; Chuẩn bị, phục vụ các hội nghị, hội thảo, liên hoan họp mặt và cuộc họp của Ban giám hiệu.

Đội ngũ

Phòng Tổ chức – Hành chính có tổng số cán bộ, viên chức là 16 người, bao gồm 6 nam và 10 nữ. Cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 14 chuyên viên và nhân viên ( 01 nghiên cứu sinh, 16 đại học & trình độ khác).

Các danh hiệu thi đua khen thưởng

 • Bằng khen Bộ Công Thương năm 2010, 2011, 2014, 2015, 2017.
 • Bằng khen Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2014.
 • Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.
 • Giấy khen các cấp của Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương và TP.HCM.
 • CB-VC Phòng Tổ chức – Hành chính đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương; Được tặng Bằng khen Bộ Công Thương và Bằng khen của Thủ tướng nhiều năm liền.

Định hướng phát triển

Tiếp tục xây dựng tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nhà trường giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự, hành chính; khuyến khích CB-VC không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng để hoàn thành xuất sắc công việc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết